mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

Gheorghe Plăcintă

Facultatea de Medicină nr. 1 a fost înfiinţată odată cu deschiderea Universităţii, în anul 1945, iar în prezent, la Facultate îşi fac studiile în jurul la 3000 de studenţi.
Misiunea Facultăţii este managementul cunoştinţelor şi cercetării ştiinţifice în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, având drept scop formarea de absolvenţi competitivi,
care să se poată integra în sistemele de sănătate,  cu  păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul diversităţii culturale, asigurând vizibilitatea internaţională a Facultăţii. Obiectivul prioritar al Facultăţii este realizarea excelenţei conform standardelor înalte de performanţă în toate domeniile sale de activitate.
Educaţia rămâne una dintre misiunile fundamentale ale Facultăţii, care tinde spre o reformare performantă prin Curriculumurile flexibile, armonizate cu cerinţele naţionale şi internaţionale, precum şi adaptate pentru fiecare ciclu de învăţământ şi specializare; realizarea unor acţiuni pentru sporirea ponderii învăţământului practic; iniţierea reformei curriculare centrată pe student, în care ponderea activităţii didactice să fie orientată pe învăţare şi nu pe predare, iar activitatea practică să asigure însuşirea abilităţilor necesare; transformarea studenţilor în parteneri pentru educaţie şi cercetare, sprijinirea mobilităţilor prin programe de burse; crearea unor programe speciale pentru studenţii performanţi şi antrenarea lor în activităţile diferitelor disciplini; iniţierea unor programe de predare susţinute de studenţi cu scop dublu, educativ şi de selectare a celor înzestraţi cu abilităţi didactice; elaborarea unui ghid pentru parcursul profesional al studenţilor, care să definească cunoştinţele şi deprinderile practice pe care trebuie să le acumuleze la absolvirea unui ciclu de studii şi mijloacele de certificare a îndeplinirii acestora.

În prezent, la Facultatea de Medicină nr. 1 se desfăşoară mai multe activităţi privind modernizarea procesului de instruire. A fost finalizată organizarea procesului de instruire la disciplinele de specialitate (clinice) prin ciclul-modul cu susţinerea examenului la finalizarea ciclului la unele discipline. În scopul asigurării posibilităţilor de mobilitate a studenţilor în alte centre universitare medicale, la facultate a fost implementat sistemul de credite transferabile prevăzute de Procesul de la Bologna. Pentru o integrare reală a disciplinilor fundamentale, preclinice şi clinice, Facultatea face eforturi pentru implementarea modelului de instruire prin modulul interdisciplinar. A fost creat Centrul de evaluare a deprinderilor practice şi a fost definitivat statutul de asistent-imitator. Se implementează pe larg programe virtuale la disciplinele fundamentale, preclinice şi clinice. Se implementează învăţământul medical prin simulare în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM). În curricula disciplinelor de specialitate s-au introdus anexe de competenţe, care se studiază în cadrul CUSIM. Cu scopul de a extinde cunoştinţele şi aptitudinile studenţilor în domeniul de formare profesională sau în domeniile adiacente au fost adăugate în planul de studii discipline noi opţionale şi la libera alegere. Pentru dezvoltarea aptudidinilor practice de bază necesare viitorului specialist, studenţii realizează stagii clinice, începand cu anii mici, astfel obţinând competenţe de analiză critică şi gândire clinică cu aplicarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

A fost perfectat şi implementat sistemul de evaluare al cunoştinţelor la examenele de promovare în trei etape: interviu oral, care conţine rezolvarea unui caz clinic, examenul scris sub formă de teste, susţinute prin metoda asistata de calculator în Centrul de Evaluare Academic, iar la finele studiilor studentul trebuie să elaboreze şi să susţină public teza de licenţă.
Personalul academic al Facultăţii este înalt calificat, iar în procesul de instruiere, atăt studenţii cât şi cadrele didactice beneficiază de o bază materială dotată (aule, săli de laborator, echipamente corespunzătoare etc. ) în scopul creşterii calităţii predării, procesului de însuşire, precum şi recunoaşterii Facultăţii pe plan naţional şi internaţional.

Decanul Gheorghe Plăcintă,

conferențiar universitar, dr. hab. şt. med.