mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

Gheorghe Placinta
    Gheorghe Plăcintă

În prezent, la Facultatea de Medicină nr. 1 își fac studiile peste 3000 de studenți. Misiunea facultăţii este de a crea, păstra, integra, transmite şi aplica cunoaşterea, iar rezultatul fiind excelenţa profesională a celor pe care şcoala îi formează, perfect adaptaţi la cerinţele societăţii.

Obiectivul prioritar al facultăţii este realizarea excelenţei conform standardelor înalte de performanţă în toate domeniile sale de activitate.

Educaţia rămâne una dintre misiunile fundamentale ale facultăţii, care tinde spre o reformare performantă: armonizarea programelor analitice şi adaptarea lor pentru fiecare ciclu de învăţământ şi specializare; realizarea unor acţiuni pentru sporirea ponderii învăţământului practic; iniţierea reformei curriculare centrată pe student, în care ponderea activităţii didactice să fie orientată pe învăţare şi nu pe predare, iar activitatea practică să asigure însuşirea abilităţilor necesare; transformarea studenţilor în parteneri pentru educaţie şi cercetare, sprijinirea mobilităţilor prin programe de burse; crearea unor programe speciale pentru studenţii performanţi şi antrenarea lor în activităţile diferitelor disciplini; iniţierea unor programe de predare susţinute de studenţi cu scop dublu, educativ şi de selectare a celor înzestraţi cu abilităţi didactice; elaborarea unui ghid pentru parcursul profesional al studenţilor, care să definească cunoştinţele şi deprinderile practice pe care trebuie să le acumuleze la absolvirea unui ciclu de studii şi mijloacele de certificare a îndeplinirii acestora.

În prezent, la Facultatea de Medicină nr. 1 se desfășoară mai multe activități privind modernizarea procesului de instruire. A fost finalizată organizarea procesului de instruire la disciplinele de specialitate (clinice) prin ciclul-modul cu susținerea examenului la finalizarea ciclului la unele discipline. În scopul asigurării posibilităților de mobilitate a studenților în alte centre universitare medicale, la facultate a fost implementat sistemul de credite transferabile prevăzute de Procesul de la Bologna. Pentru o integrare reală a disciplinilor fundamentale, preclinice și clinice, facultatea face eforturi pentru implementarea modelului de instruire prin modulul interdisciplinar. A fost creat Centrul de evaluare a deprinderilor practice și a fost definitivat statutul de asistent-imitator. Se implementează pe larg programe virtuale la disciplinele fundamentale, preclinice și clinice. Se implementează învățământul medical prin simulare în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM). În curricula disciplinilor de specialitate s-au introdus anexe de competențe, care se studiază în cadrul CUSIM. A fost perfectat și implementat sistemul de evaluare al cunoștințelor la examenele de promovare în trei etape: partea practică, examenul prin test control și interviu oral, iar la finele studiilor studentul trebuie să elaboreze și să susțină public teza de diplomă.

Decanul Gheorghe Plăcintă,

conferențiar universitar, dr. şt. med.