mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

Gheorghe Plăcintă

În prezent, la Facultatea de Medicină nr. 1 își fac studiile peste 3000 de studenți. Misiunea facultăţii este de a crea, a păstra, a integra, a transmite şi a aplica cunoaşterea, iar rezultatul fiind excelenţa profesională a celor pe care şcoala îi formează, perfect adaptaţi la cerinţele societăţii.

Obiectivul prioritar al facultăţii este creșterea calității prestației didactice, conform standardelor înalte de performanţă în toate domeniile sale de activitate.

Performanța în educaţie rămâne una dintre misiunile fundamentale ale facultăţii, care tinde spre o reformare continuă și competitivă: armonizarea programelor analitice şi adaptarea lor pentru fiecare ciclu de învăţământ şi specializare; realizarea unor acţiuni pentru sporirea calității învăţământului practic; iniţierea reformei curriculare centrată pe student, în care ponderea activităţii didactice să fie orientată pe învăţare şi nu pe predare, iar activitatea practică să asigure însuşirea abilităţilor necesare; transformarea studenţilor în parteneri pentru educaţie şi cercetare, sprijinirea mobilităţilor prin programe de burse; crearea unor programe speciale pentru cei mai buni studenţi şi antrenarea lor în activităţile diferitor discipline; iniţierea unor programe de predare susţinute de studenţi cu scop dublu, educativ şi de selectare a persoanelor înzestrate cu abilităţi didactice; elaborarea unui ghid pentru parcursul profesional al studenţilor, care să definească cunoştinţele şi deprinderile practice pe care trebuie să le acumuleze la absolvirea unui ciclu de studii, precum şi mijloacele de certificare a acestora.

În cadrul Facultății de Medicină nr. 1 se desfășoară mai multe activități privind modernizarea procesului de instruire. A fost finalizată organizarea procesului de instruire la disciplinele de specialitate (clinice) prin ciclul-modul, cu susținerea examenului la finalizarea ciclului la unele discipline. În scopul asigurării posibilităților de mobilitate a studenților în alte centre universitare medicale, la facultate a fost implementat sistemul de credite transferabile prevăzute de Procesul de la Bologna. Pentru o integrare reală a disciplinelor fundamentale, preclinice și clinice, facultatea depune eforturi pentru implementarea modelului de instruire prin modulul interdisciplinar. A fost creat Centrul de evaluare a deprinderilor practice și a fost definitivat statutul de asistent-imitator. De asemenea, se utilizează, la nivel extins, programe virtuale la disciplinele fundamentale, preclinice și clinice. Totodată, se implementează învățământul medical prin simulare în cadrul Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM). În curricula disciplinelor de specialitate, s-au introdus anexe de competențe ce se studiază în cadrul CUSIM. A fost perfectat și aplicat sistemul de evaluare al cunoștințelor la examenele de promovare în trei etape: partea practică, examenul prin test-control și interviul oral, iar, la finele studiilor, studentul trebuie să elaboreze și să susțină, public, teza de diplomă.

Gheorghe Plăcintă, decan al Facultății de Medicină nr. 1,

conferențiar universitar, dr. şt. med.