mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

Gheorghe Plăcintă

Facultatea de Medicină nr. 1 a fost înfiinţată odată cu deschiderea Universităţii, în anul 1945, iar în prezent aici îşi fac studiile circa 3000 de studenţi.

Misiunea Facultăţii rezidă în exercitarea managementului cunoştinţelor şi cercetării ştiinţifice conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul formării unor specialiști competitivi, care să se poată integra în sistemele de sănătate, totodată fiind asigurată promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul diversităţii culturale, precum și vizibilitatea internaţională a Facultăţii. Obiectivul prioritar al Facultăţii constă în realizarea excelenţei conform standardelor înalte de performanţă în toate domeniile de activitate.

Educaţia rămâne una dintre sarcinile fundamentale ale Facultăţii, care tinde spre: reformarea eficientă prin Curricula flexibile, armonizate cu cerinţele naţionale şi internaţionale, precum şi adaptate pentru fiecare ciclu de învăţământ şi specializare; realizarea unor acţiuni pentru sporirea ponderii instruirii practice; iniţierea reformei curriculare centrate pe student, în cadrul căreia activitatea didactică să fie axată mai mult pe învăţare decât pe predare, iar activitatea practică să asigure formarea abilităţilor necesare; transformarea studenţilor în parteneri pentru educaţie şi cercetare, sprijinirea mobilităţilor prin programe de burse. Facultatea încurajează crearea unor programe speciale pentru studenţii performanţi şi antrenarea lor în activităţile specifice diferitor discipline; iniţierea unor programe de predare susţinute de studenţi, cu scop dublu - educativ şi de selectare a celor înzestraţi cu abilităţi didactice; elaborarea unui ghid pentru parcursul profesional al studenţilor, care să definească cunoştinţele şi deprinderile practice ce trebuie acumulate la absolvirea unui ciclu de studii precum şi mijloacele de certificare a îndeplinirii acestora.

În prezent, la Facultatea de Medicină nr. 1 se desfăşoară mai multe activităţi ce țin de modernizarea procesului de instruire. A fost finalizată organizarea procesului de instruire la disciplinele de specialitate (clinice) prin ciclul-modul, cu susţinerea examenului la finalizare pentru unele discipline. În vederea asigurării posibilităţilor de mobilitate a studenţilor în alte centre universitare medicale, la facultate a fost implementat sistemul de credite transferabile prevăzute de Procesul de la Bologna. Pentru o integrare reală a disciplinilor fundamentale, preclinice şi clinice, Facultatea întreprinde eforturi privind implementarea modelului de instruire prin modulul interdisciplinar. A fost creat Centrul de evaluare a deprinderilor practice şi a fost definitivat statutul de asistent-imitator. La Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) sunt implementate pe larg programe virtuale la disciplinele fundamentale, preclinice şi clinice. Este aplicat învăţământul medical prin simulare. În curricula disciplinelor de specialitate studiate în cadrul CUSIM au fost introduse anexe cu privire la competenţele necesare. Cu scopul de a extinde cunoştinţele şi aptitudinile studenţilor în domeniul de formare profesională sau în domeniile adiacente, în planul de studii au fost adăugate discipline noi, opţionale şi la libera alegere. Pentru dezvoltarea aptitudinilor practice de bază, necesare viitorului specialist, studenţii realizează stagii clinice, începand cu primii anii, astfel obţinând competenţe de analiză critică şi gândire clinică cu aplicarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

A fost perfectat şi implementat sistemul de evaluare a cunoştinţelor la examenele de promovare în trei etape: interviul oral, care constă în rezolvarea unui caz clinic, examenul scris sub formă de teste, susţinute prin metoda asistată de calculator la Centrul de Evaluare Academică, iar la finele studiilor - teza de licenţă care trebuie elaborată şi susţinută public de către student. Personalul academic al Facultăţii are o calificare înaltă, iar în procesul de instruire atăt studenţii cât şi cadrele didactice beneficiază de o bază materială dotată corespunzător (aule, săli de  laborator, echipament modern etc. ) în vederea sporirii calităţii predării, procesului de însuşire, precum şi recunoaşterii Facultăţii pe plan naţional şi internaţional.

 

 

Gheorghe Plăcintă,

decanul Facultății de Medicină nr. 1,

conferențiar universitar, dr. hab. şt. med.