Cooperare internațională

Colaborare internațională

 

Unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea strategică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (USMF „Nicolae Testemițanu”) este colaborarea internaţională, inclusiv internaţionalizarea procesului didactic și a celui de cercetare. Acest fapt contribuie la integrarea Universităţii în sistemele educaţionale europene şi mondiale, la dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor, medicilor-rezidenţi şi cadrelor didactice, la implementarea noilor metode de instruire, de cercetare științifică, de diagnostic şi tratament. Însă, pentru realizarea tuturor acestor idei, sunt necesare granturi pentru finanţarea diverselor proiecte ştiinţifice, de instruire şi dezvoltare instituţională.

În anul 2005, Facultatea de Medicină nr. 1 a USMF „Nicolae Testemițanu” a fost evaluată de comisia externă a Consiliului Conferinţei internaţionale a decanilor facultăţilor de medicină de expresie franceză, care s-a aflat într-o vizită la instituţia noastră cu scopul de a valida rezultatele autoevaluării instituţionale. Una dintre recomandările experţilor străini constă în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice ale Facultății.

În iunie 2019, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME), acesta fiind unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a instituției pentru anii 2011-2020.

În condițiile socio-economice existente, dezvoltarea unei colaborări internaționale în diverse domenii a devenit imperativă în vederea reducerii decalajului dintre USMF „Nicolae  Testemiţanu” și alte instituții medicale din țările Europei Occidentale și SUA. Acest fapt va contribui, într-un final, la perfecționarea învățământului superior medical și la alinierea acestuia la standardele internaționale.

Universitatea are relaţii de cooperare cu un șir de parteneri interni și externi, fapt care contribuie la dezvoltarea procesului de învățământ în sensul perfecționării calității didactice, programelor de instruire a studenților și chiar a bazei materiale a laboratoarelor. În scopul formării cadrelor medicale și farmaceutice, dezvoltării știinţei și practicii medicale, Universitatea colaborează cu peste 70 de instituții de învățământ medical din străinătate, inclusiv facultăţi, clinici și biblioteci din peste 20 de țări: România, Ucraina, Franța, Belgia, Grecia, Olanda, Bulgaria, Federația Rusă, Polonia, Turcia, Belarus, Italia, Germania, SUA, Iordania, Elveția, Maroc, Letonia, Georgia, Japonia, Lituania etc.

În fiecare an, cca 300 de persoane din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” sunt delegate pentru participarea la diferite forumuri științifice, realizarea stagiilor şi a cercetărilor științifice, familiarizarea cu noile tehnologii, precum și cu modalitățile de implementare a acestora. Studenții, medicii-rezidenți, studenții-doctoranzi și cadrele didactice beneficiază de mobilități academice, efectuând schimb de experiență în cadrul proiectelor realizate în comun. Pe parcursul ultimilor 5 ani, astfel de programe au fost realizate împreună cu universităţile de profil din România, Ucraina, Polonia, Franța, Belgia, Norvegia ș.a.