Cooperare internațională

Colaborare internațională

Colaborarea internaţională, inclusiv internaţionalizarea procesului didactic şi a celui de studii, constituie unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea strategică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. Acest fapt va contribui la integrarea Universităţii în sistemele educaţionale europene şi mondiale, la dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor, rezidenţilor şi cadrelor didactice, la implementarea noilor metode de instruire, de studiu, de diagnostic şi tratament. Însă, pentru realizarea acestor idei, sunt necesare granturi de finanţare a diverselor proiecte ştiinţifice, de instruire şi dezvoltare instituţională.

În anul 2005, Programul de studiu Medicina al USMF „Nicolae Testemițanu” a fost evaluat de comisia externă a Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză, care s-a aflat într-o vizită la instituţia noastră cu scopul de a valida rezultatele autoanalizei instituţionale. Experţii străini au recomandat cadrelor didactice ale Facultății să urmeze dezvoltarea profesională continuă și autoevaluarea.

În prezent, Universitatea trece printr-un proces complex de modernizare și internaționalizare cu scopul de a asigura implementarea criteriilor de acreditare instituțională şi a se racorda la standardele Federației Mondiale pentru Educația Medicală.

În condițiile socio-economice existente, dezvoltarea unei colaborări internaționale în diverse domenii a devenit imperativă în vederea reducerii decalajului dintre USMF „Nicolae  Testemiţanu” și alte instițutii medicale din țările Europei occidentale și SUA. Acest fapt va contribui, într-un final, la perfecționarea învățământului medical și la alinierea acestuia la standardele internaționale.

Universitatea are relaţii de cooperare cu un șir de parteneri interni și externi, fapt care contribuie la dezvoltarea procesului de învățământ în sensul perfecționării calității didactice, programelor de instruire a studenților și extinderii bazei materiale a laboratoarelor. În scopul formării cadrelor medicale și farmaceutice, dezvoltării știinţei și practicii medicale, Universitatea colaborează cu peste 70 de instituții de învațământ medical din străinătate, inclusiv facultăţi, clinici și biblioteci din peste 20 de țări: România, Ucraina, Franța, Belgia, Olanda, Bulgaria, Federația Rusă, Polonia, Turcia, Belarus, Italia, Germania, SUA, Iordania, Elveția, Maroc, Letonia, Georgia, Japonia, Lituania etc.

În fiecare an, cca 300 de persoane din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” sunt delegate pentru participarea la diferite forumuri științifice, realizarea stagiilor şi  studiilor științifice, familiarizarea cu noile tehnologii, precum și cu modalitățile de implementare a acestora. Studenții, rezidenții, doctoranzii și cadrele didactice beneficiază de mobilități academice, efectuând schimb de experiență în cadrul proiectelor realizate în comun. Pe parcursul ultimilor 5 ani, astfel de programe au fost realizate împreună cu universităţile de profil din România, Ucraina, Polonia, Franța, Belgia ș.a.