Cooperare internațională

Colaborare internațională

Unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea strategică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  este colaborarea internaţională, inclusiv internaţionalizarea procesului didactic şi a celui de studii. Acest fapt va contribui la integrarea Universităţii în sistemele educaţionale europene şi mondiale, la dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor, rezidenţilor şi a cadrelor didactice, la implementarea noilor metode de instruire, de studiu, diagnostic şi tratament. Însă, pentru toate aceste idei este necesar de a obţine anumite granturi pentru finanţarea diverselor proiecte ştiinţifice, de instruire şi de dezvoltare instituţională.

 

În anul 2005, Facultatea de Medicină nr. 1 a USMF „Nicolae Testemițanu” a fost evaluată de comisia externă a Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză, care s-a aflat într-o vizită la noi cu scopul de a valida rezultatele auto-analizei instituţionale. Experţii străini au promovat şi au motivat membrii facultăţii să se autoanalizeze continuu.

 

În prezent, Universitatea face parte dintr-un proces amplu de modernizare și internaționalizare, cu scopul de a asigura acreditarea instituțională şi a se racorda la standardele Federației Mondiale pentru Educația Medicală.

 

În condițiile socio-economice existente, dezvoltarea unei colaborări internaționale în diverse domenii a devenit imperativă, în ideea de a reduce decalajul dintre USMF „Nicolae  Testemiţanu” și alte instițutii medicale din țările Europei occidentale și din SUA. Acest fapt va contribui, într-un final, la perfecționarea învățământului medical și la alinierea acestuia la standardele internaționale.

 

Universitatea dispune de un șir de parteneri interni și externi, care contribuie la dezvoltarea procesului de învățământ prin prisma perfecționării calității didactice, a programelor de instruire a studenților și chiar prin îmbogățirea bazei materiale a laboratoarelor. În vederea formării cadrelor medicale și farmaceutice, dezvoltării știinţei și a practicii medicinale, Universitatea colaborează cu peste 70 de instituții de învațământ medical din străinătate, inclusiv facultăţi, clinici și biblioteci, din peste 20 de țări: România, Ucraina, Franța, Belgia, Olanda, Bulgaria, Federația Rusă, Polonia, Turcia, Belarus, Italia, Germania, SUA, Iordania, Elveția, Maroc, Letonia, Georgia, Japonia, Lituania etc.

 

În fiecare an, din partea USMF „Nicolae Testemițanu”, cca 300 de persoane sunt delegate pentru a participa la diferite forumuri științifice, pentru realizarea stagiilor, studiilor științifice, pentru familiarizarea cu noile tehnologii, precum și modalitățile de implementare a acestora. Studenții, rezidenții, doctoranzii și cadrele didactice beneficiază de mobilități academice, obținând un schimb de experiență în cadrul proiectelor realizate în comun. Pe parcursul ultimilor 5 ani, astfel de programe s-au realizat împreună cu universităţile de profil din România, Ucraina, Polonia, Franța, Belgia ș.a.